Ien maisplant makket noch gjin doalhof

De groei fan it mais hat troch it reinwetter fan de lêste tiid in aardige ynhaalslach makke. Ek op de A.J.Smedingstrjitte stiet it der poerbest by. Mar foar dwalen yn dit maisfjild is gjin sprake, dan is der dochs te min foar oanplante.