Ielrikjen mei in wynpriuwery!

Op sneon 19 oktober jouwe fisker Ale de Jager en Hens Jansen fan Aquavino út Eagum in demonstraasje ielrikjen mei in wynpriuwery! 
Jo binne wolkom fan 14.30 oant 17.00 oere by ‘Iel en mear’, Oan it Swin 9