Ids

Do hiest ’t wol besjoen yn mem har búk
Noch seis wike hiest net mear yn ’t hier
En hjir bist dan, alles der op en der oan
Sa leaf, sa moai, sa bysûnder
Us lyts wûnder