Idaerd fan ‘e kaart

De nijste bezienswaardigheden fan Idaerd, de grêfkelders, binne foar guon minsken dreech te finen. Reden hjirfoar is dat de nije plaknamme boarden fan de Gemeente Ljouwert der noch hieltiden net binne!
Spitich dat Tom-Tom oare minsken dan wol op it júste paad set. Sa blykt as sneontejûn 11 july de oranje brievebus bij it Lokaal hielendal fernield is.