Idaerd en Eagum op Reduzum.com

De ynternetwurkgroep fan Reduzum wol lykas Linepraat, skoalle, tsjerke en in soad ferienings, ek it nijs fan ús buurdoarpen mei jim diele. Doarpsbelang Idaerd-Eagum fynt dat ek. Kommende tiid sil dêrom efter skermen oanpassings dyn wurde sadat we as fjouwer doarpen gearwurkje kinne.
Hester de Vries en Anneke Nijdam binne de nije redaksjeleden dy’t kontaktpersoan binne foar dizze doarpen.