Hy komt deroan

Printe, lêze, skriuwe, neisjen, fergaderje, passe & mjitte, drukke, byinoar pakke, nite. Der is wer in soad tiid stutsen yn de nijste Linepraat. Fannewike is eltsenien yn Reduzum, Idaerd, Friens en Eagum op ‘e hichte fan it lêste nijs.