Húshâldster, tinte of jas

Wat wurdt op dizze site yn trochsnee 89 kear yn ‘e moanne besjoen?
In advertinsje op it prikboerd!
Wolle jo wat keapje of wolle jo wat kwyt, besykje ris in pripperke.