Hûs te keap

Spanning foar ferkeaper èn keaper. Giet de keap troch of net. Troch de útbreiding mei it Swinlân, like it krekt oft der allinnich mar huzen te keap stiene yn Reduzum. Mar lokkich komme der hieltyd mear ferkocht-buordsjes yn ‘e tunen.