Hûs oan hûs ferkeap aksje fan peaske aaikes.

Alders en oare frijwilligers komme kommende wike,fan 7 oant 12 maart by de doarren del. Mei inoar besykje se 100 kilo sûkelade aaikes oan de man te bringen. Ien pûdsje kostet €2,50 en twa pûdsjes €4.00.
De hiele opbringst is foar pjutteboartersplak de Earste Wjukslach.