Hurdsyldei

Der wurdt wer omraak hurdsile op ‘e Snitsermar. Alle bern fan de húshâlding Bonnema, Douwe, Lysbet en Jorrit, dogge hjir oan mei. Se sile yn de klasse Schakel B, Flits A en Flits B. Harren sylresultaten kinne je hjir fine.