Hurdriderij op opfeart

Justermiddei in grutte klofte minsken op de opfeart by Peter Galama yn Friens. IIsklub de Izeren Wjuk hie in hurdriderij op tou set. Mei de feewein fan Max as koek en zopietinte koe de estafettewedstriid mar oangean.