Hurdriden yn Friens

Snein 5 febrewaris is der hurdriden foar leden en stipers fan iisklub de Izeren Wjuk. Om 13.00 oere op de opfeart by Peter. Opjaan oant sneon 21.00 oere by Max Brinksma. Info@veehandelbrinksma.nl