Hup Holland hup

De fuotballers fan van Gaal hawwe de heale finale helle. Der wurdt oan alle kanten meilibbe. Flachjes wurde ophong, en soms feroaret de húskeamer tidlik yn in oranje Arena. Hoe belibje jim de kommende twa wedstriden? Allinich op de bank as mei freonen yn de kroech.
Stjoer jim oranje fotomomint nei redactie@reduzum.com.