Huodsjesparade op de TDS

Hjoed, op de tredde tiisdei yn septimber, is it Prinsjesdag en dus ek wer tiid foar de jierlikse huodsjesparade op de Trije Doarpen Skoalle.
De bern rûnen mei moaie eigenmakke huodsjes en eigen meinommen huodsjes yn polonaise oer it skoalplein…it wie in fleurich gehiel op it plein.  Foar 5 bern wie der in lyts priiske!