Huodsjes parade TDS

Hjoed “Prinsjesdag ” en dus huodsje-parade op De Trije doarpenskoalle. Wat hat it moaiste huodsje nifele?
Juf Anette en master Mark ha de winnaars der úthelle…
No mar hoopje dat it ûnderwiis yn de Miljoenennota as ‘winnaar’ út de bus komt.