Hulp by bernespultsjes

Wa kin helpe by de merkespultsjes foar de bern? Der binne in oantal oproppen west foar help by de merkespultjes.
Spitich genôch ha net in protte heiten en memmen, pakes en beppes of oaren harren opjoen om te helpen. De feestmiddei foar de bern, op sneon 5 septimber (12.45-15.00) komt sa net rûn. De bern fan groep 1-3 dogge spultjes rûnom de skoalle. De bern fan groep 4-8 geane troch it doarp.