Houlik juf Jildau en Wim

Hjoed troude juf Jildau mei har Wim. De dei begong mei in besite oan skoalle, wêr’t se troch de ambtner fan skoalle yn de echt ferbûn waarden. Dêrnei gong it breidspear efkes nei har klassen. En fansels wie der in lekkere traktaasje foar eltsenien: hartsjes!