Hop hop hop paardje in galop

Smoordrok hawwe Doutzen en Fimke it dizze dagen mei har hynders. De iene hat in springhynder en de oare in drafhynder. Dus ûnderweis moat se wolris op elkoar wachtsje, as it iene hynder fuortdraaft.
Mar dat makket de wille der net minder om. Moai om te sjen dat de jeugd har sa fermakket.