Hoite en Stien de Vries 50 jier troud

Hjoed is it feest oan de Friesmawei yn Idaerd. Hoite en Styn de Vries binne hjoed 50 jier troud. Se kinne dit net grut fiere. Dêrom dogge se it oars as oars, en krigen alle bewenners fan it doarp fan harren in moaie roas.