Hoera foar Sarah

Jenny van der Terp fan de Haedstrjitte wurdt hjoed fyftich. Genietsjend fan de sinne sit se op it bankje foar hûs. Klear foar elkenien dy’t har hjoed mar lokwinskje wol.