Hoe giet it mei…

Foar de nije rubryk ‘Hoe giet it mei…’ wolle we yn petear mei doarpsgenoaten om útens. Eartiids binne se foar in stúdzje, wurk as de leafde nei in oar part fan’t lân, as sels nei’t bútenlân ferfarre.
Wêr binne se keard, hoe giet it no mei se. Jim kinne de redaksje grif helpe om dizze doarpsgenoaten om útens te finen? Set ús op it goeie spoar en wa wit diele se ynkoarten harren ferhaal mei jim op ús digitale doarpsplein Reduzum.com