Hoe giet it mei….

Foar de nije rubryk ‘Hoe giet it mei…’ wolle we yn petear mei doarpsgenoaten om útens. Eartiids binne se foar in stúdzje, wurk as de leafde nei in oar part fan’t lân, as sels nei’t bútenlân ferfarre. Wêr binne se keard, hoe giet it no mei se.
We giene op syk nei Jan en Janny de Jong, âld ynwenners fan Idaerd. Hjir har ferhaal.