Hoe giet it mei…

Foar de nije rubryk ‘Hoe giet it mei…’ wolle we yn petear mei doarpsgenoaten om útens. Eartiids binne se foar in stúdzje, wurk as de leafde nei in oar part fan’t lân, as sels nei’t bútenlân ferfarre. Wêr binne se keard, hoe giet it no mei se.
We waarden op it spoar setten fan Frans Rasker, soan fan âld hûsdokter Rasker. Hjir syn ferhaal .