Lekker lêze yn hjerstfakânsje

Foar de skoallebern begjint hjoed de hjerstfakânsje.  Foar it safier wie kaam  lêstendeis skriuwster Hanneke de Jong en yllustrator Linda de Haan op skoalle. Se hawwe de bern fertelt oer har boek De Bonsterkes. De beide froulju fertelden oer har wurk, it yllustrearjen  en it fak skriuwster. Ek waard de foarlêzen út it boek Heksegrytta. De bern hawwe fakânsje oant 29 oktober.  Se sille har grif net ferfele mei dizze boeken.