Hjerst aktiviteiten by Vrouwen van Nu

Yn augustus wie der al in lytse warming-up fan it nije seizoen, blommen plôkje by Jehannes en Els, bakje kofje of tee mei wat lekkers en fansels, efkes byprate. Foar de kommende tiid wurde der aktiviteiten organisearre op meardere
tiden. Oan de froulju wurdt frege om harren op te jaan, mei de tiid/dei wannear’t se komme wolle.
Sa kin de organisaasje foarkomme dat it Lokaal te fol wurdt.