Histoarje middenstân


Carina van de Weg-Muller hat foar de linepraat útsocht en opskreaun wat der eartiids oan middenstân wie yn Reduzum. It resultaat fan har speurwurk kinne jimme hjir neilêze