Maitiid yn ’t lân

It foarjier komt der oan. Ynkoarten rinne rûnom de skiep mei lamkes wer yn ‘e greide.
Foardat it fee feilich de greide oan de Legedyk yn kin romje Wytse Erik en syn soan Lars Tijssen de rommel op.