Himmelje rûn it plein

Hjoed en moarn binne de jierlikse himmeldagen yn Reduzum. De skoalbern nimme hjoed it foartou. Mei in prikstok en pûde helje se rûnom skoalle en sportfjild de rommel út boskjes en sleaten. Moarn gean bewenners yn eigen buurt oan de slach.