Hiltsje nei Malawi

Fia de rubryk Weg van… kinne jo sjen wat foar reizen Redústers en âld-leerlingen van de TDS foar stúdzje of (frijwilligers)wurk dogge. Hiltsje Douma hat yn 2008 mei de World Servants nei Bolivia west. Fan ’t simmer sil se yn Malawi de hannen út ‘e mouwen stekke.