Hy komt, hy komt…..

Sneon komt Sinteklaas nei Reduzum. It giet dit kear oars as oars, Sinteklaas makket mei syn Piten in rûnrit troch it doarp. Yn de bylage fine jimme de rûte dêr’t Sinteklaas delkomt. Der is dit kear spitich genôch gjin ferkeap fan banketstaven. Stekke jimme de flagge út foar in feestlik wolkom?