Hielke Jan

Mei-inoar in berntsje, it liket sa gewoan
Us jonkje, foar ús hiel spesjaal,
sa moai en sa bysûnder
bist do, ús lytse wûnder