Hette

Leaf lyts jonkje,
sa eigen en unyk
wy binn’ sa bliid mei dy
wat makkest do ús ryk