Het oude Freninge is het levendige Friens

Om wille fan it 75 jierrige jublieum fan doarpsbelang Friens is der troch Piet Elzinga in fotoboek makke. It is in gelimiteerde oplage wurden fan 75 stiks. Se binne alle 75 tekene troch de ôftredend foarsitter Jaring-Jan Boersma.