Herinnering oan de winter fan 1979

Hjoed is it waar hiel oars as op 14 febrewaris 1979, de sniewinter! It ienichste wyt wat we no yn ús tún sjogge is dat fan de snieklokjes. Snie ,snie en noch ris snie yn Idaerd. Lês hjir in moai ferhaal oer de sniewinter yn Idaerd fan âld Idaerder Richtsje de Groot-Kalsbeek.