Henny yn Noarwegen

Henny Tiesema, fan de Ayttawei, is dwaande mei it tredde jier fan de pabo. Se is foar trije moanne nei Noorwegen om te sjen hoe’t it dêr mei it ûnderwiis giet. Se hâldt in web-log by oer dizze reis.