Henk Vellinga as stripheld

De doarpsmûne fan Reduzum is de lêste tiid in soad yn it nijs , om oandacht te freegjen foar in nije hegere wynmûne. Nei jierren fan ynset is dat no dochs einliks slagge. Yn de provinsje Utert dúkte in tekenstrip oer de lancering fan expirimenteel bestjoer op mei Henk Vellinga as in echte stripheld.