Henk Kroes op skoalle

Hjoed hat Henk Kroes op skoalle west om 1250 euro yn ûntfangst te nimmen. Dit jild dat mei de krystmerk fertsjinne is sil bestege wurde oan de bou fan skoallen yn Ghana. Henk Kroes hat der op ‘e fyts hinne west en fertelde der oer. Foto’s