Henk Jan bakt lekkere broadsjes

By de lânlike jeugdwedstriden foar bôle en banketbakkerslearlingen yn Wageningen, is Henk Jan Plantinga tredde wurden. Mei it meitsjen fan allegear lekkere broadsjes behelle hy dy priis.