Hendrika Tigchelaar 40 jier lid

Doe’t Hendrika Tigchelaar mei har trouwen nei Reduzum kaam, waard se al rillegau lid fan de bûn fan plattelânsfroulju. Om’t se no 40 jier lid is waard se op de ôfdielingsjûn fan it hjoeddeistige Vrouwen van Nu efkes yn it sintsje setten.