Hendrik en Griet

Hendrik Hofstra mei graach sjonge. By in optreden yn it Weidummerhout koe er de gasten goed fermeitsje. Under har wie ek sjongeres Griet Wiersma. Dy wie sa ûnder de yndruk dat se graach mei him “it Frysk hynder” sjonge woe.