Helping hands

Alle woansdeitemoarns is der foar de bern op de TDS keuzeles. Se binne dan mei allegear materiaal oan it nifeljen. Foar dizze lessen siket master Arnold noch in oantal minsken. Binne jo dy ‘krea bea’ dy’t dizze moarn wol meihelpe wol?