Help Roemenië

Juf Marloes is Lio-er op de TDS. Foar har oplieding oan ‘e PABO docht se mei groep 7&8 in projekt. Se sammelje alderhande guod yn foar Roemenië. Oant 30 jannewaris kinne jo klean, boartersguod en bêdeguod op skoalle ynleverje. Help Roemenië