Help de jeugd de fakânsje troch

De Frienzer bern hoege har dizze fakânsje net te ferfelen. Jeugdwurk hie foar harren in spultsjemiddei organisearre yn it Lokaeltsje. Mei in goeie opkomst wie it in tige slagge middei.