Help by de Slachtemarathon

De Slachtemarathon hat 4 juny syn 4e lustrum. Foar de 5de kear wurdt der rûn tusken Easterbierrum en Raerd. It wurdt in grut feest. De hele rûte wurdt oanklaaid. Der binne oansis mei Syb van. Der Ploeg, Ted Rozendaal en de Broken Brass Ensemble en tsientallen oar artysten.
Ek dykfak (Raerderbosk – Dille) docht folop mei. Der is ferlet fan fersierders, ferkearsregelers, tintebouwers, toanielspilers ensfh… En dat allegear op koarte termyn