Helden yn it wetter

As in echte James Bond is dizze man yn it wetter fan de Haedstrjitte sprong foar it redden fan syn kat. De kat hat him ûndertusken rêstich deljûn op de rêch fan syn held.