Heedaar!

Hjoed, de dei fan de PC yn Frjentsjer. Mannich keats leafhawwer folget dit spul. Mar foar Baukje Wytsma begûn de keatswike moandeitejûn. Hjir spile as iepening fan lotting it teäterstik Heedaar! Tegearre mei Romke Toering wie dit foar Baukje Wytsma in boppeslach.
Nea in bal slein, mar Baukje wûn dizze jûn mei har maten dochs de krâns!