Heech tiid foar nije boerden

By de Blauwe Tinte stean al sûnt in oantal jierren ynformaasje boerden, dy’t nedich oan ferfanging ta wienen. Moarntejûn om 19.45 oere sil de ûntbleating dien wurde troch de keninginne fan de ûnderwrâld by de Blauwe Tinte. Elkenien is wolkom om hjir by te wêzen.