Heech op it dak

It foarjier is begûn. We hearre en sjogge al in soad fûgels om ús hinne. Hoefolle soarten fûgels soene der yn Reduzum en omkriten te sjen wêze? Fan de húsmosk oant de mûzebiter, meitsje in foto en stjoer him yn. Spot de fûgel.