Hawaï party

Freed is der wer in leuk feestje foar de bern út groep 7 en 8 en de 1e en 2e klas fan it foargeset ûnderwiis.
Nim jim swimklean mei foar de leukste wetterspultsjes en buikschuifbaan.