Hast al heard fan it Fe*stipe*val?

It gûnzet troch de buorren: it Fe*stipe*val fan 3 o/m 6 septimber! In benefytaksje foar ús ûndernimmers. Let op:it Fe*stipe*val is foar en troch de eigen ynwenners fan Reduzum, Friens en Idaerd/ Eagum.
Hoe sit dat no krekt, en wa hat dat betocht? De fammen fan FAAM. lizze it út. Sjoch op it you tube kanaal fan Reduzum online